Graduate School of Education
The University of Tokyo


Japanese | English

Okada Laboratory Members

Research Fellows


Akira KUDO (Project Research Associate)
Daichi SHIMIZU (Assistant Professor

Staff

Mai MURAKAMI (Project Academic Support Staff)

Post Doctoral Students

Michiro EGUCHI(Designer, ELLIPSE GUIDELinkIcon
Yuko NAKANO
Kikuko TAKAGI
Shijun WANG
Imu JISOO
Yuriko TAKADA (Sapporo Otani University)

Master Students

Minami KOTO
Kazuki MATSUMOTO
Yasuaki KAMEOKA

Former Students

Kyoko SAKAI
Takashi SHIMOKIDO (Kagoshima University)
Mitsuyo FUSE (Meisei University)
Yasunori YAMANOUCHI (Tohoku University)
Sawako YOKOCHI(Tokyo Future University)
Kentaro ISHIBASHI
Akihide MIZUTANI
Minako KIMURA (Meijo University)
Yui SENO(Aichi Prefectural University)
Fumio KOBAYASHI
Takako MIYAZAWA
Takumitsu AGATA(Chiba University
Jude LECLERC(University of Montreal)
Shin YI
Takuto HATANO
Tomohiro SHINODA
Kakeru SHIMIZU
Satoru SUGIMOTO
Sayuri MITSUHASHI (Saitama University)
Yasuhiro YAMAMOTO (Kyoto University)
Ryota NOMURA (Assistant Professor)
Shujiro KISHIMOTO
Chiaki ISHIGURO (Tamagawa University)
Mai MIYATA
Kana YONEYAMA
Hiroko SUNAGA (Kyoto Seika University)